مسح بر موزها وجورابها وجبيره (آتل) وعصابة ومانند آن

از ویژگی های اساسی از تمام مسلمانان است. این بدان معنی خلوص تمام و طهارت بدن، لباس، مکان ها و تمام جنبه های زندگی است. در مورد بیشتر بدانید مسح بر م ...