سجدهء سهو، شكر وتلاوت

پنج بار در روز، مسلمانان تعظیم کنید برای خدا در نماز. راهنمای مبتدیان به نماز اسلامی. اطلاعات بیشتر در مورد نماز و بدانید سجدهء سهو، شكر وتلاوت